Bakalářské studium

Představení studijního programu

Představení studijního programu

Studijní program Čínská studia nabízí intenzivní výuku moderní čínštiny a studium čínské kultury ve všech jejích aspektech – společnost, politika, dějiny, čínské myšlení, literatura. Obě tyto oblasti, jazyk a kultura, jsou ve studijním plánu zastoupeny zhruba půl na půl.

Jazykový program je intenzivní a různorodý. Čínštinu se studenti učí v různých kurzech minimálně 10 hodin týdně v prvním ročníku, 8 hodin ve druhém a 6 hodin ve třetím, ovšem v závislosti na volbě nepovinných předmětů zpravidla výrazně více. Studentům jsou nabízeny následující kurzy:

 • základní povinný kurz podle učebnice Integrated Chinese
 • intenzivní dril – procvičování probraného v malých skupinách (4-6 studentů)
 • intenzivní konverzace formou „1 na 1“ (jeden student a jeden učitel)
 • online kurzy „1 na 1“ ve spolupráci s partnerskými univerzitami v Číně a na Taiwanu
 • četba textů v čínštině
 • ve třetím ročníku speciální kurz s použitím autentických materiálů z populární kultury Číny a Taiwanu
 • v prvním semestru jsou navíc povinné kurzy gramatiky, fonetiky a čínského písma

Kurzy jsou vedeny čínskými lektory (rodilými mluvčími), kromě gramatiky, fonetiky, písma a četby textů, kde je nutný český vyučující.

Studijní program Čínská studia zaměstnává každoročně množství čínských lektorů (až 15 lektorů najednou), což umožňuje tu nejintenzivnější možnou výuku jazyka včetně konverzací „1 na 1“.

Osou kulturní části studijního programu jsou potom povinné předměty, které studenty seznamují s čínskými dějinami, literaturou a myšlením. Tyto předměty podávají základní přehled čínských politických a kulturních dějin, který je nezbytný pro jakékoliv seriózní studium Číny. Leckteré zvláštnosti čínské kultury jsou pozoruhodně trvalé již přes dva tisíce let a teprve důkladná znalost čínské kultury nám umožňuje porozumět řadě aktuálních problémů.

Na povinné předměty navazují předměty volitelné, které si student volí dle svého zájmu a za studium jich absolvuje celkem nejméně devět. Většina volitelných předmětů je orientována na moderní čínské dějiny a problémy soudobé Číny.

U některých volitelných předmětů je vyučovacím jazykem angličtina. Každý semestr rovněž realizujeme minimálně dva kurzy vedené odborníky ze zahraničí.

Minimálně jednou za rok pak realizujeme kurz vedený odborníkem z praxe zaměřený na praktické problémy mezinárodního obchodu a podnikání v čínském prostředí, bezpečnosti v kyberprostoru se zaměřením na Čínu a na další praktická témata.

Samozřejmostí jsou také studijní pobyty v zahraničí. Dlouhodobý (1-2 semestry) studijní pobyt v Číně nebo na Taiwanu je běžnou a doporučovanou součástí studijního programu Čínská studia. Nabízíme množství stipendií z různých zdrojů, kterých je dostatek, a na studijní pobyty vyjíždí prakticky všichni naši studenti. Studijní pobyt v čínském prostředí je klíčový z hlediska studia jazyka i poznání reality života v Číně.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Předměty

Státní bakalářská zkouška

Vykonat státní bakalářskou zkoušku je možno po získání požadovaného počtu kreditů v dané struktuře (dosažené výsledky lze průběžně sledovat pomocí kontrolních šablon IS MU). 

V posledním semestru studia si studenti zapisují následující předměty: KSCBZk Státní závěrečná zkouška bakalářská, KSCZ02 Bakalářská závěrečná práce z čínských studií, KSCA201 (KSCA101) Seminář k bakalářské diplomové práci II.

Pozor, kurz KSCBZk Státní závěrečná zkouška bakalářská není v šabloně, protože šablonu musíte splnit, aby jste přistoupili k SZZ. 

Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou ověřující obecnou způsobilost studenta v oboru. Zkouška sestává z následujících částí:

 • dějiny čínské literatury
 • dějiny Číny
 • dějiny čínského myšlení
 • jazyk
 • obhajoba bakalářské diplomové práce

Obhajoba bakalářské diplomové práce je zpravidla součástí státní zkoušky, může však probíhat i v jiném termínu. Nejpozději tři dny před konáním obhajoby student obdrží posudky zpracované vedoucím práce a oponentem.

Ke státní bakalářské zkoušce je student povinen přihlásit se prostřednictvím IS MU. Dále je student povinen požádat Studijní oddělení FF MU o vydání potvrzení o splnění podmínek studijního programu a odevzdat je na Semináři čínských studií nejpozději v den státní zkoušky. Bez tohoto potvrzení není oprávněn státní zkoušku konat.

Státní bakalářská zkouška má ústní podobu a probíhá před komisí, která je nejméně tříčlenná. Po zadání otázek pro všechny části zkoušky má student nárok na přiměřený čas k přípravě. Zkouška je hodnocena souborně, v případě neúspěchu se opakuje v plném rozsahu. Obhajoba je hodnocena samostatně.

Rozvrh bakalářských zkoušek

Příprava: 40 minut

Student dostane otázky z oblasti:

 • dějiny čínské literatury
 • dějiny Číny
 • dějiny čínského myšlení
 • jazyk - gramatika

Taktéž dostane zadání textu k překladu

 

Zkouška: 50 minut

Jazyková část: 20 minut

 • Čtení a překlad
 • Gramatika
 • Konverzace

Oborová zkouška: 30 minut 

 • Literatura (10 minut)
 • Historie (10 minut)
 • Čínské myšlení  (10 minut)

Student si volí libovolné pořadí otázek pro zkoušení.

 

Obhajoba bakalářské práce: 40 minut 
 • Představení práce studentem (5 minut)
 • Prezentace posudků (10 minut)
 • Obhajoba (25 minut)

Okruhy otázek k SZZ

Bakalářská práce

V posledních dvou semestrech studia je student povinen zpracovat bakalářskou diplomovou práci. Vybírá si téma vypsané vyučujícími nebo si může navrhnout její téma a zvolit si vedoucího práce. V pátém semestru povinně zapisuje Seminář k bakalářské diplomové práci I, v jehož rámci obdrží zadání práce na základě individuální konzultace s jejím vedoucím. Práce se zadává v příslušné aplikaci IS MU (Rozpisy studentů).

Formulář k projektu bakalářské práce

Minimální rozsah bakalářské práce je 70 000 znaků včetně mezer. Do rozsahu se nepočítá  titulní list, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotace. Studenti zpracovávají zvolené téma pod vedením vedoucího práce a měli by předvést schopnost pracovat kriticky s prameny i sekundární literaturou a nalézt v nich relevantní odpovědi na zvolené výzkumné otázky. Studenti by v bakalářské práci měli rovněž prokázat schopnost uchopit zvolené téma z hlediska relevantní metodologie. Po formální stránce bakalářská práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci na FF MU. Vzor najdete tady.
Pro bakalářské práce prosím dodržujte tuto citační normu.

Práce musí být prostřednictvím sekretariátu Semináře čínských studií FF MU odevzdána ve dvou knižně vázaných exemplářích. Souběžně s tím se plný text práce odevzdává do příslušné složky IS MU. Přijetí práce k obhajobě potvrdí vedoucí práce udělením zápočtu.

Přestože stále ještě musíme vyžadovat fyzickou kopii Vaší bakalářské práce, pojďme spolu omezit co nejvíce dopad na životní prostředí. Od roku 2019 všechny diplomové práce tiskněte na recyklovaný papír oboustranně. Byť se to zdá jako malá změna, společně uděláme mnoho. Děkujeme za spolupráci.

Předměty vypisované v aktuálním období

Studujte u nás

Pro úspěšnou komunikaci s čínským kulturním prostředím jsou důležité tři věci: jazyk, porozumění soudobé čínské společnosti a politice, znalost čínské kultury. Obor Kulturní studia Číny připravuje studenty systematicky ve všech třech oblastech.

pro uchazeče

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info