Navazující magisterské studium

Představení studijního programu

Studijní program Čínská studia je zaměřený na soudobou Čínu jako oblast střetávání tradice a současnosti, střetávání čínských a cizích vlivů. Předpokládá znalost čínštiny na úrovni HSK 5.

Kromě intenzivních kurzů gramatiky, konverzace a četby si studenti zapisují přednáškové cykly. Ty je do hloubky seznámí s politickým vývojem v regionu (proměny institucí a ideologií, dopad režimů na společnost), s vybranými náměty z kulturní antropologie (rodinné vztahy, antropologie jazyka, gender), s různými aspekty kultury vč. populární kultury (literatura sci-fi, bojová umění, film) a současným stavem náboženství (lokální kulty na Taiwanu, náboženská situace v ČLR).

Přednášejí místní, ale i hostující profesoři, většinou z Evropy. Velký důraz se klade na intenzivní výuku jazyka ve společných i individuálních kurzech vedených kvalifikovanými rodilými mluvčími. Během studia se vyjíždí na stáž v Číně nebo na Taiwanu, s možností terénního výzkumu. Nabízí se také příležitost získat joint-degree po ročním studiu na MUNI a dalším roce na Zhejiangské univerzitě / Zhejiang University.

Absolventi programu budou odborníci na současnou čínskou problematiku s výbornou znalostí jazyka a kvalitní orientací v čínském prostředí.

Povinné předměty

KSCA605 Kulturní antropologie Číny 

- základní povinný kurz zabývající se kontinuitou a diskontinuitou klíčových prvků tradiční čínské společnosti a kultury v současnosti

KSCA606 Konstruování identity v moderní Číně 

- základní povinný kurz zabývající se diskurzy identity v soudobé Číně – Čína a Západ, tradice, modernita a westernizace, jedna čínská identita vs. pluralita čínských identit, Hanové a menšinová etnika, proměny „čínského marxismu“

KSCA607 Politický systém ČLR v současnosti 

- základní povinný kurz, jehož cílem je studentům předat znalosti o současné čínské politice, stejně jako jim poskytnout směrodatná vodítka pro hlubší analýzů procesů na čínské politické scéně. Pozornost bude především věnována soudobému vývoji, vnitřním mechanismům KS Číny, legislativnímu i exekutivnímu aparátu čínského státu.

KSCA651 Praktická čínština pro magisterské studium I 

- základní kurz čínštiny

(Navazují analogické kurzy Praktická čínština pro magisterské studium II-IV.)

KSCA655 Čínština pro akademickou práci I 

- nácvik základních dovedností nutných pro akademickou práci v čínštině – psaní, přednášení, diskuze

KSCA656 Čínština pro akademickou práci II 

- příprava příspěvku na konferenci a jeho prezentace na skutečné mezinárodní (studentské) konferenci

KSCA698 Seminář k magisterské diplomové práci

- příprava projektu magisterské diplomové práce pod vedením zvoleného školitele

Okruhy otázek k SZZ

Magisterská diplomová práce

Minimální rozsah magisterské práce je 140 000 včetně mezer. Do rozsahu se nepočítá  titulní list, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotace. Studenti zpracovávají zvolené téma pod vedením vedoucího práce a měli by předvést schopnost pracovat kriticky s prameny i sekundární literaturou a nalézt v nich relevantní odpovědi na zvolené výzkumné otázky. Magisterská diplomová práce oboru Kulturní studia Číny je postavena na práci s čínskými prameny a vyžaduje se kvalitní metodologické zakotvení práce. Po formální stránce magisterská práce odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou práci na FF MU.

Pro magisteské diplomové práce prosím dodržujte tuto citační normu.

Přestože stále ještě musíme vyžadovat fyzickou kopii Vaší bakalářské/magisterské práce, pojďme spolu omezit co nejvíce dopad na životní prostředí. Od roku 2019 všechny diplomové práce tiskněte na recyklovaný papír oboustranně. Byť se to zdá jako malá změna, společně uděláme mnoho. Děkujeme za spolupráci.

Státní závěrečná zkouška

V posledním semestru studia si studenti zapisují následující předměty: KSCZkM Státní závěrečná zkouška magisterská, KSCDM (KSCDM19) Magisterská diplomová práce z kulturních studií Číny.
Pozor, kurz KSCZkM Státní závěrečná zkouška magisterská není v šabloně, protože šablonu musíte splnit, aby jste přistoupili k SZZ.

Státní magisterská zkouška má ústní podobu a probíhá před komisí, která je nejméně tříčlenná. Zkouška je hodnocena souborně, v případě neúspěchu se opakuje v plném rozsahu. Obhajoba je hodnocena samostatně.

Průběh:
45 minut – Příprava
60 minut – 3 okruhy, každý 20 minut

  • Moderní historie a politika

  • Filozofie

  • Antropologie

    Následně pokračuje obhajoba magisterské diplomové práce. Obhajoba diplomové práce je zpravidla součástí státní zkoušky, může však probíhat i v jiném termínu. Nejpozději tři dny před konáním obhajoby student obdrží posudky zpracované vedoucím práce a oponentem.

    45 minut – Obhajoba magisterské práce:

  • Prezentace PPT (15 minut)

  • Prezentace posudků (10 minut)

  • Diskuze (15 minut)

Předměty vypisované v aktuálním odbobí

Magisteské studium "dual degree"

Podrobnosti zde

Studujte u nás

Pro úspěšnou komunikaci s čínským kulturním prostředím jsou důležité tři věci: jazyk, porozumění soudobé čínské společnosti a politice, znalost čínské kultury. Obor Kulturní studia Číny připravuje studenty systematicky ve všech třech oblastech.

pro uchazeče

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info