Navazující magisterské studium

Magisterské studium oboru Kulturní studia Číny je zaměřeno na soudobou Čínu (ČLR, Taiwan i čínskou „diasporu“) jako místo střetávání tradičních čínských a západních vlivů, v jehož rámci dochází k nejednoznačnému a mnohotvárnému formování různých projektů identity moderní Číny. Studium oboru vede studenty k porozumění těmto procesům na rovině politického a sociálního utváření moderní Číny i na rovině diskurzivních praktik, které konstruují různé prvky moderní čínské identity. Nedílnou součástí studia je pokračující intenzivní výuka čínského jazyka.

Magisterské studium oboru Kulturní studia Číny předpokládá znalosti čínského jazyka, dějin a kultury na úrovni bakalářského oboru Kulturní studia Číny.

Hlavní osy studia:
1) Studium soudobé čínské společnosti a politiky – proměny politických institucí, politických režimů a ideologií a jejich dopad na život čínské
společnosti.

2) Studium diskurzivních praktik v moderní Číně (politické myšlení, čínský marxismus, moderní čínská literatura, populární kultura, náboženství, čínská medicína, bojová umění, film apod.) s cílem objasnit původ těchto jevů, jejich sociální a kulturní kontext a význam pro formování moderní čínské identity.

3) Intenzivní studium moderní čínštiny. Základem jsou navazující kurzy Praktická čínština pro magisterské studium I-IV, doplněné dalšími kurzy
rozvíjejícími specifické dovednosti (intenzivní konverzace 1 na 1, překladatelské semináře, psaní v čínštině, konferenční prezentace v čínštině).

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • chápat do hloubky společenský a politický vývoj Číny od roku 1840 do současnosti;
  • číst texty vzniklé v moderní Číně jako diskurzivní praktiky a chápat význam příslušných diskurzů;
  • rozumět historickým, kulturním, sociálním a politickým souvislostem různorodých jevů v soudobé Číně a samostatně je interpretovat;
  • komunikovat ústně i písemně v čínštině na vynikající úrovni (odpovídající standardu B-2 SERR (stupeň 6 HSK);
  • uplatnit v praxi znalosti čínské kultury a jazyka v komplikovaných komunikačních situacích v čínském prostředí;

Magisterský obor Kulturní studia Číny se studuje jako jednooborový.

Povinné předměty

KSCA605 Kulturní antropologie Číny (Lucie Olivová, jaro)

- základní povinný kurz zabývající se kontinuitou a diskontinuitou klíčových prvků tradiční čínské společnosti a kultury v současnosti

KSCA606 Konstruování identity v moderní Číně (vyučující: Dušan Vávra, podzimní semestr)

- základní povinný kurz zabývající se diskurzy identity v soudobé Číně – Čína a Západ, tradice, modernita a westernizace, jedna čínská identita vs. pluralita čínských identit, Hanové a menšinová etnika, proměny „čínského marxismu“

KSCA607 Politický systém ČLR v současnosti (Denisa Hilbertová, podzim)

- základní povinný kurz, jehož cílem je studentům předat znalosti o současné čínské politice, stejně jako jim poskytnout směrodatná vodítka pro hlubší analýzů procesů na čínské politické scéně. Pozornost bude především věnována soudobému vývoji, vnitřním mechanismům KS Číny, legislativnímu i exekutivnímu aparátu čínského státu.

KSCA608 Čína v mezinárodních vztazích (Denisa Hilbertová, jaro)

- základní povinný kurz, který prochází širokou škálu témat zahraniční politiky Čínské lidové republiky v kontextu širšího rámce mezinárodních vztahů. Cílem toho semináře je připravit studenty na primární výzkum v oblasti čínské zahraniční politiky, komparativní zahraniční politiky a mezinárodních vztahů.

KSCA651 Praktická čínština pro magisterské studium I (čínský lektor, podzim)

- základní kurz čínštiny

(Navazují analogické kurzy Praktická čínština pro magisterské studium II-IV.)

KSCA655 Čínština pro akademickou práci I (Lu Wei-lun, podzim)

- nácvik základních dovedností nutných pro akademickou práci v čínštině – psaní, přednášení, diskuze

KSCA656 Čínština pro akademickou práci II (Lu Wei-lun, jaro)

- příprava příspěvku na konferenci a jeho prezentace na skutečné mezinárodní (studentské) konferenci

KSCA698 Seminář k magisterské diplomové práci

- příprava projektu magisterské diplomové práce pod vedením zvoleného školitele

Povinně volitelné předměty (výběr předmětů vypisovaných na podzim 2017 a na jaře 2018)

a) Blok studia čínské společnosti, politiky a kultury

KSCB709 Chinese Society and NGOs (Qiaoan Runya, Masarykova univerzita)

- kurz se zabývá otázkou „občanské společnosti“ v dnešní ČLR a fungováním nevládních organizací v politickém prostředí soudobé ČLR

KSCB710 Mass organizations in China: civil society with "Chinese
characteristics (vyučující: Astrid Lipinsky, University of Vienna)

- kurz se zabývá fungováním masových organizací v Číně, zejména "All-China Women's Federation (ACWF)" a vychází z konkrétního projektu v provincii Shandong, který měl za cíl zvýšit vůdčí schopnosti venkovských žen.

KSCB072 Understanding Political Rhetoric: A Cross-Strait Perspective (Lu Wei-lun)

- kurz se zabývá analýzou soudobých politických diskurzů na obou stranách taiwanské úžiny

KSCB703 Konstruování identity v moderní Číně - seminář (Dušan Vávra)

- kurz navazuje na stejnojmennou povinnou přednášku z podzimního semestru. Cílem kurzu je detailní objasnění terminologie a argumentačních postupů v textech, v kterých se projevují diskurzy identity probírané v podzimní přednášce.

KSCB706 Taiwanese Identity in Popular Culture (Adina Zemanek, Jagellonian University)

- kurz se zabývá různými pojetími národní identity, jak jsou konstruována v soudobé taiwanské populární kultuře

b) Jazykový blok

KSCB920 Jazykový dril pro magisterské studium I

- základní povinný jazykový kurz, který si student zapisuje spolu s KSCA651 Praktická čínština pro magisterské studium I. Obsahem kurzu je v malých skupinách (do 5 studentů) intenzivně procvičovat látku z KSCA651. Výhradně procvičovací dril, žádná nová slovíčka nebo gramatika.

(Navazují analogické kurzy Jazykový dril pro magisterské studium II-IV.)

KSCB902 Language Training in Taiwanese and Chinese Popular Culture for MA. program

- kurz využívá speciální sadu výukových materiálů připravenou výhradně pro tento kurz. Obsahem těchto materiálů jsou reálné (autentické) ukázky ze soudobé taiwanské a čínské populární kultury (videa a texty), které jsou použity jako výukový materiál s různorodou možností cvičení v porozumění autentickému projevu.

KSCB916 Online intenzivní konverzace pro magisterské studium I

Kurz je koncipován jako online (skype) konverzace 1 na 1. Kurz je administrován našimi partnery na katedrách výuky čínštiny jako cizího jazyka na Taiwanu (National Taiwan Normal University a Chi-nan University). Student konverzuje na vybraná témata dle stanovené metody výuky se studenty uvedených univerzit. Čas konverzace si student domlouvá individuálně, kurz absolvuje, kdekoliv mu to vyhovuje (typicky doma).

KSCB910 Přímá intenzivní konverzace pro magisterské studium I

Kurz je koncipován jako přímá konverzace 1 na 1 (lektor je fyzicky přítomen).

Intenzivní konverzace se opakují každý semestr, zpravidla na podzim v online verzi a na jaře v přímé verzi.

Magisterská diplomová práce

Minimální rozsah magisterské práce je 140 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Studenti zpracovávají zvolené téma pod vedením vedoucího práce a měli by předvést schopnost pracovat kriticky s prameny i sekundární literaturou a nalézt v nich relevantní odpovědi na zvolené výzkumné otázky. Magisterská diplomová práce oboru Kulturní studia Číny je postavena na práci s čínskými prameny a vyžaduje se kvalitní metodologické zakotvení práce. Po formální stránce magisterská práce odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou práci na FF MU - http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/informace/predpisy-a-navody/prehled/.

DUAL  DEGREE: Od roku 2017 lze magisterský obor Kulturní studia Číny studovat rovněž jako duální program ve spolupráci s Institute of China Studies na Zhejiang University (ČLR). Podrobnosti zde.

Na rok 2018 připravujeme další podobné smlouvy s několika pracovišti na čínských a taiwanských univerzitách. Cílem je nabízet v rámci magisterského programu několik různých specializací v rámci čínských studií v modelu „1 rok v Brně, 1 rok v Číně“.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info