Bakalářské studium

Bakalářské studium oboru Kulturní studia Číny se studuje jako jednooborové, nebo dvouoborové. Následující informace se týkají v plné míře jednooborového studia. Dvouoborové studium se liší koncepčně jen v detailech, hlavní rozdíl je kvantitativní. Pokud jde o jazykový program, je dvouoborové studium zcela plnohodnotné, má jen méně povinných předmětů (záleží tedy pouze na studentovi, kolik si zapíše z nepovinných jazykových předmětů).

Bakalářský studijní obor Kulturní studia Číny obsahuje dvě základní studijní osy:

Studium moderní standardní čínštiny

Jazykový program je intenzivní a různorodý. Čínštinu se studenti učí v různých kurzech minimálně 10 hodin týdně v prvním ročníku, 8 hodin ve druhém a 6 hodin ve třetím, ovšem v závislosti na volbě nepovinných předmětů zpravidla výrazně více. Studentům jsou nabízeny následující kurzy:

 • základní povinný kurz podle učebnice Integrated Chinese
 • intenzivní dril – procvičování probraného v malých skupinách (4-6 studentů)
 • konverzace v malých skupinách
 • intenzivní konverzace formou „1 na 1“ (jeden student a jeden učitel)
 • online kurzy „1 na 1“ ve spolupráci s partnerskými univerzitami v Číně a na Taiwanu
 • četba textů v čínštině
 • ve třetím ročníku speciální kurz s použitím autentických materiálů z populární kultury Číny a Taiwanu
 • v prvním semestru navíc povinné kurzy gramatiky, fonetiky a čínského písma

Kurzy jsou vedeny čínskými lektory (rodilými mluvčími), kromě gramatiky, fonetiky, písma a četby textů, kde je nutný český vyučující.

Důrazně doporučenou součástí studia je nejméně jednosemestrální (raději ale dvousemestrální) studijní pobyt v Číně nebo na Taiwanu. K dispozici je množství různých stipendií a v současné době vyjíždějí na studijní pobyty všichni studenti, kteří mají zájem. Ke studijním pobytům v Číně podrobněji zde.

Po absolvování studia se předpokládá znalost čínského jazyka na úrovni B-1 SERR (viz http://www.amigas.cz/evropsky-referencni-ramec.html), což odpovídá úrovni HSK 5 čínské státní zkoušky.

Studium čínské kultury v širokém slova smyslu (společnost, politika, dějiny, čínské myšlení a literatura)

Program studia čínské kultury zahrnuje čtyři základní jednosemestrální povinné předměty:

 • Dějiny Číny do 18. století
 • Dějiny moderní Číny (od počátku 19. století)
 • Dějiny čínského myšlení
 • Dějiny čínské literatury

Tyto čtyři kurzy podávají základní přehled čínských politických a kulturních dějin, který je nezbytný pro jakékoliv seriózní studium Číny. Leckteré zvláštnosti čínské kultury jsou pozoruhodně trvalé již přes dva tisíce let a teprve důkladná znalost čínské kultury nám umožňuje porozumět řadě aktuálních problémů.

Na čtyři uvedené povinné kurzy navazují kurzy povinně volitelné, které si student volí dle svého zájmu (celkem jich za studium absolvuje nejméně devět). Většina povinně volitelných kurzů je orientována na moderní čínské dějiny a problémy soudobé Číny.

V části povinně volitelných kurzů je vyučovacím jazykem angličtina. Každý semestr rovněž realizujeme minimálně dva kurzy vedené odborníky ze zahraničí.

Minimálně jednou za rok realizujeme kurz vedený odborníkem z praxe zaměřený na praktické problémy mezinárodního obchodu a podnikání v čínském prostředí. Dlouhodobě spolupracujeme v tomto ohledu s Janem Hebnarem.

Výběr z povinně volitelných kurzů vyučovaných v posledních dvou letech:

Domácí kurzy:

 • Dějiny a kultura Taiwanu
 • Konfucianismus dnes
 • Náboženství Číny
 • Čínské teritoriální konflikty
 • Čína z pohledu západních pramenů od 18. do 20. století
 • Sunjatsen, Čankajšek, Mao Zedong a Deng Xiaoping - dějiny, politika, ideologie v Číně ve 20. století
 • Komunistická strana Číny v současnosti
 • Čínské malířství ve 20. století
 • Sociální problémy v soudobé Číně
 • Válka v Pacifiku
 • Spojené státy americké a Čína ve 20. století
 • Moderní čínská a taiwanská literatura
 • Introduction to Cultural Linguistics for Chinese Majors
 • Language of Space in Chinese

 

Kurzy vedené externími spolupracovníky:

 • Religion in Modern Chinese Culture (Shih Fang-long, London School of Economics and Political Science)
 • Women in modern and contemporary China and Taiwan (Adina Zemanek, Jagellonian University)
 • Popular Culture and Taiwanese Identity (Adina Zemanek, Jagellonian University)
 • China's International Engagement and Image (Colin Alexander, University of Nottingham)
 • Contemporary Chinese Literature (Irmy Schweiger, University of Stockholm)
 • Translation Studies for Chinese Majors: The Case of Taiwan Mandarin and English (Tseng Chin-chin, National Taiwan Normal University)
 • Doing business in China (Jan Hebnar – odborník z praxe)
 • Strategický management se zaměřením na Asii (Jan Hebnar – odborník z praxe)

 

Další informace o aktuálně vypisovaných předmětech naleznete zde.

Informace o doporučením studijním plánu najdete zde.

Státní závěrečná zkouška

 

Vykonat státní bakalářskou zkoušku je možno po získání požadovaného počtu kreditů v dané struktuře (dosažené výsledky lze průběžně sledovat pomocí kontrolních šablon IS MU). 

Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou ověřující obecnou způsobilost studenta v oboru. Zkouška sestává z následujících částí:

 • dějiny čínské literatury
 • dějiny Číny
 • dějiny čínského myšlení
 • jazyk
 • obhajoba bakalářské diplomové práce

Obhajoba bakalářské diplomové práce je zpravidla součástí státní zkoušky, může však probíhat i v jiném termínu. Nejpozději tři dny před konáním obhajoby student obdrží posudky zpracované vedoucím práce a oponentem.

Ke státní bakalářské zkoušce je student povinen přihlásit se prostřednictvím IS MU. Dále je student povinen požádat Studijní oddělení FF MU o vydání potvrzení o splnění podmínek studijního programu a odevzdat je na Semináři čínských studií nejpozději v den státní zkoušky. Bez tohoto potvrzení není oprávněn státní zkoušku konat.

Státní bakalářská zkouška má ústní podobu a probíhá před komisí, která je nejméně tříčlenná. Po zadání otázek pro všechny části zkoušky má student nárok na přiměřený čas k přípravě. Zkouška je hodnocena souborně, v případě neúspěchu se opakuje v plném rozsahu. Obhajoba je hodnocena samostatně.

Bakalářská práce

V posledních dvou semestrech studia je student povinen zpracovat bakalářskou diplomovou práci. Vybírá si téma vypsané vyučujícími nebo si může navrhnout její téma a zvolit si vedoucího práce. V pátém semestru povinně zapisuje Seminář k bakalářské diplomové práci I, v jehož rámci obdrží zadání práce na základě individuální konzultace s jejím vedoucím. Práce se zadává v příslušné aplikaci IS MU (Rozpisy studentů).

Formulář k projektu bakalářské práce

Minimální rozsah bakalářské práce je 70 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Studenti zpracovávají zvolené téma pod vedením vedoucího práce a měli by předvést schopnost pracovat kriticky s prameny i sekundární literaturou a nalézt v nich relevantní odpovědi na zvolené výzkumné otázky. Studenti by v bakalářské  práci měli rovněž prokázat schopnost uchopit zvolené téma z hlediska relevantní metodologie. Po formální stránce bakalářská práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci na FF MU - http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/informace/predpisy-a-navody/prehled/.

Práce musí být prostřednictvím sekretariátu Semináře čínských studií FF MU odevzdána ve dvou knižně vázaných exemplářích. Souběžně s tím se plný text práce odevzdává do příslušné složky IS MU. Přijetí práce k obhajobě potvrdí vedoucí práce udělením zápočtu.

Studujte u nás bakaláře

Naučíte se čínsky a seznámíte se s fungováním čínské společnosti. Většina našich studentů vyjede na studijní pobyt do Číny nebo na Taiwan, díky velkému množství nabízených stipendií. Naučíte se rovněž rozumět čínské kultuře, která je pro úspěšnou komunikaci v čínštině stejně důležitá jako jazyk.

Pro uchazeče

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info